ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬಾಷ್ಪ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳು

ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರುಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ...

ನನ್ನೇ ನಾ ಹುಡುಕಿದೆ ಮಾಯೆಯೊಳಗೆ

ನನ್ನನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಡಿದ ಸಾಲುಗಳಿವು. “ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ”, ಕನಕದಾಸರ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆ ಎಂಬುದು...